中國古代吉祥圖案及紋樣寓意詳解

1、E端
 傳說(shuō)中的一種神異之獸,日行一萬(wàn)八千里,懂得四方之話(huà),知道遠方之事。形如狻猊,有角,印章“E1端”鈕,以角的不同,分單E2端,雙E3端與斜E4端三種。
2、卐紋
 古代的一種符咒、護符或宗教標志。通常被認為是太陽(yáng)或火的象征。在古代印度、波斯、希臘等國家中都有出現。婆羅門(mén)教、佛教、耆那教等均使用。卐字在梵文中稱(chēng)為Srivatsa(室利靺蹉)意為“吉祥之所集”。佛教認為它是釋迎牟尼胸部所現的“瑞相”,用作“萬(wàn)德”吉祥的標志,唐武則天大周長(cháng)壽二年,制定卐字讀為“萬(wàn)”。在佛經(jīng)中,卐字亦寫(xiě)作卍字以作標志?;哿铡兑磺薪?jīng)音義》(卷二十一)等認為應以卍為準?!皡d”紋其實(shí)早在我國新石器時(shí)代馬家窯文化馬H型的彩陶上,就作為裝飾紋樣,畫(huà)法多樣。作為一種祥瑞標記。在歷代工藝裝飾上多所應用,并組成各種圖案。
3、囍字
 讀作雙喜,有時(shí)也寫(xiě)“雙禧”。原來(lái)“禧”字是?;蛳采裰?,和高興一詞有幾分不同,伹寫(xiě)成“雙禧”和“雙禧”一詞則意思相同。喜、禧、囍被民間廣泛用來(lái)作為一種裝飾紋樣。用文字組成的圖案俗稱(chēng)“字花”。
4、“射眼”龍紋
 是太平天國時(shí)特有的一種龍紋。金田起義前,洪秀全借上帝及耶穌之口,把龍比阼“魔鬼”、“妖怪”、“東海老蛇”。繼后將自己穿的龍袍,把龍的一眼“射閉”,名謂“射眼”。即在畫(huà)龍時(shí),將龍的一只眼圈放大,眼珠縮小,另一眼比例正常,兩道眉用不同顏色。宣布規定,凡是射了眼的龍紋,是“寶貝金龍”。癸丑三年(一八五三)后,取消射眼規定?!短旄赶路苍t》稱(chēng):“今后天國天朝所刻之龍盡是寶貝金龍,不用射眼也?!蹦暇疤教靽o念館”尚有一件繡有“射眼”盤(pán)龍紋的太平軍將領(lǐng)馬褂。上繡有射眼盤(pán)龍紋:一眼睜著(zhù),一眼閉著(zhù)。
5、艾虎
 用艾做成的虎。舊風(fēng)俗端午節佩戴艾虎,認為可以辟邪除穢?!渡教盟量肌m集》卷十一:“端午以艾為虎形,或剪彩為虎,粘艾葉以戴之?!标愇撵m《歲時(shí)廣記》卷二十一:“王沂公端五帖子云:‘釵頭艾虎辟群邪,曉駕祥云七寶車(chē)’?!?br/>6、安居樂(lè )業(yè)
 傳統寓意紋樣。安居樂(lè )業(yè),就是指有個(gè)安定的住處和固定職業(yè)。即安于所居,樂(lè )于所業(yè)?!稘h書(shū)食貨列傳》:“各安其居而樂(lè )其業(yè)”。紋飾以鵪鶉、菊花、楓樹(shù)落葉等組成,“鵪”與“安”、“菊”與“居”、“落葉”與“樂(lè )業(yè)”諧音,以此寓安于居、樂(lè )于業(yè)之意。
7、暗八仙
 傳統寓意紋樣。以八仙手中所持之物(漢鐘離持扇,呂洞賓持劍,張果老持魚(yú)鼓,曹?chē)顺钟癜?,鐵拐李持葫蘆,韓湘子持簫,藍采和持花籃,何仙姑持荷花)組成的紋飾,俗稱(chēng)“暗八仙”。它與“八仙”紋同樣寓意祝頌長(cháng)壽之意。參見(jiàn)“八仙”。
8、八寶花
 古代吉祥紋樣。明代有一種“八寶花”織錦,它根據寶相花圖案的特點(diǎn),以蓮花為主體,分別在花上鑲嵌上佛教的“八寶”紋——寶壺、寶傘、荷花、雙魚(yú)、法螺、天蓋、法輪和八吉(又名“八吉祥”)。因用八寶和花組成,故名“八寶花”。寓意祥瑞。
9、八寶生輝
 傳統吉祥紋樣。見(jiàn)“八吉祥”。
10、八寶紋
 傳統吉祥紋飾。寓意八寶的紋樣常見(jiàn)的有:一為和合,二為鼓板,三龍門(mén),四玉魚(yú),五仙鶴,六靈芝,七罄,八松。但也有用其他物件作為紋飾者,如珠、球、磬、祥云、方勝、犀角、杯、書(shū)、畫(huà)、紅葉、艾葉、蕉葉、鼎、靈芝、元寶、錠等,可隨意選擇八種,稱(chēng)為“八寶紋”。道教把八仙手持的八種器物,作為記教八寶的符號,參見(jiàn)“暗八仙”。佛教中則用“八吉祥”作為八寶的符號,參見(jiàn)“八吉祥”。
11、八吉
 指外廓菱形作直線(xiàn)套接的幾何圖案。由模擬繩線(xiàn)編結而來(lái)。所謂八古者,即是假借“八結”之聲;八結象征“百結”;寓意源遠流長(cháng)。紋樣是十條線(xiàn)的盤(pán)曲連接,無(wú)頭無(wú)尾,無(wú)終無(wú)止,故又稱(chēng)為“盤(pán)長(cháng)”或“盤(pán)腸”。在佛教中,視八吉為寺僧祈禱供奉的八種法物之一,表示“回環(huán)貫徹,一切通明”的意思。八吉圖案在民間應用極為廣泛,大至建筑的窗格、橋頭的欄八吉紋桿。小至衣著(zhù)的鈕扣、佩飾的須帶,都做成盤(pán)曲連環(huán)的八吉樣式,釕的八吉將外廓線(xiàn)形變化成葫蘆。摸樣,有的與幾何形化了的篆文“壽”字組成花邊。有一方漢魏或較晚時(shí)期的印章,即是作葫蘆形的八吉紋,可知在古代就有人用它刻制有形印,作為一種寓意標志。
12、八吉祥
 傳統吉祥紋樣。法螺、法輪、寶傘、白蓋、蓮花、寶瓶、金魚(yú)、盤(pán)長(cháng)。北京雍和宮法物既明冊曰:法螺,佛說(shuō)具菩薩果妙音吉祥之謂。法輪,佛說(shuō)大法圓轉萬(wàn)劫不息之謂。寶傘,佛說(shuō)張弛自如曲覆眾生之謂。白蓋,仇說(shuō)偏覆三千凈一切藥之謂。蓮花,傳說(shuō)出五濁世無(wú)所染著(zhù)之謂。寶瓶,佛說(shuō)福智圓滿(mǎn)具完無(wú)漏之謂。金魚(yú),佛說(shuō)堅固活潑解脫壞劫之謂。盤(pán)長(cháng),佛說(shuō)回環(huán)貫徹一切通明之謂。俗稱(chēng)第八件盤(pán)長(cháng)為八吉,所以也有用盤(pán)長(cháng)代表八寶的。亦有用此八寶,作為佛家的符號。用八寶組成的吉祥圖案稱(chēng)“八寶生輝”。
13、八駿
 傳統寓意紋樣。周穆王之八匹駿馬。一說(shuō)《穆天子傳》:“天子之駿:赤驥、盜驪、白義、逾輪、山子、渠黃、華騮、綠耳?!苯砸蚱涿珵槊?。另說(shuō)《拾遺記》:“(穆)王馭八龍之駿:一名絕地,足不踐土;二名翻羽,行越飛禽;三名奔霄,夜行萬(wàn)里;四名超影,逐日而行;五名逾輝,毛色炳耀;六名超光,一行十影;七名勝霧,乘云而奔;八名挾翼,身有肉翅?!眲t以其行跡而名。民間傳統木雕、磚刻上常見(jiàn)有八駿圖案。
14、八仙
 古代寓意紋樣。道教中八位仙人的總稱(chēng)。因經(jīng)常被組合在一起,故謂之“八仙”。他們手中各執一物,均不相同。漢鐘離,輕搖小扇樂(lè )陶然,常執一扇。呂洞賓,劍現靈光魑魅驚,常背一劍。張果老,魚(yú)鼓頻敲有梵音,常執魚(yú)鼓。曹八仙慶壽國舅,玉版和聲萬(wàn)籟清,常執寶版。鐵拐李,葫中豈只存五福,常帶葫蘆。韓湘子,紫簫吹度千波靜,常執一簫?;@采和,花籃內蓄無(wú)凡品,常攜花監。何仙姑,手執荷花不染塵,常執荷花。八位仙人,其中僅何仙姑為女子。相傳有的在唐時(shí)修道成仙,有的在宋時(shí)修道成仙。八仙之名,相傳始于元代。八仙的圖案形象,常見(jiàn)于畫(huà)軸、建筑、家具、雜器、衣物之上,或與“壽星老人”相伴,或襯以古松仙鶴,用作祝頌高壽之意。

15八仙過(guò)海
 相傳漢鐘離(即鐘離權)、張果老、韓湘子、鐵拐李、呂洞賓、曹?chē)?、藍采和、何仙姑八位仙人過(guò)海時(shí),各有一套法術(shù),民間有“八仙過(guò)海,各顯神通”之說(shuō)。
16、八卦圖
 古代戈意圖案?!短接[》:“伏羲坐于方壇之上,聽(tīng)八風(fēng)之氣,乃畫(huà)八卦?!币浴啊睘殛?yáng),以“--”為陰,組成八卦:乾為天,坤為地、震為雷、坎為水,艮為山、異為木、離為火、兌為澤,以類(lèi)萬(wàn)物之情。八卦分據八方,中繪太極之圖?!兑讉鳌氛J為八卦主要象征天、地、雷、風(fēng)、水、火、山、澤八種自然現象,并認為“乾”和“坤”兩卦在八卦中占特別重要的地位,是自然界和人類(lèi)社會(huì )一切現象的最初根源。八卦最初是上古人們記事的符號,后被用為卜筮符號。古代常用八卦圖作為除兇避災的吉祥圖案。
17、霸下
 獸名。即“贔屃”。明陳懋仁《庶物界名疏》二六《獸部》:“《爾雅》,龍生九子,各有所好。C蝮,好負重,今碑下獸?!韵?,好負重,碑下坐之獸。仁謂:C1蝮,霸下,俱好負重,曰碑下,曰碑坐,字異音同,必是一物?!?br/>18、白頭富貴
 傳統寓意圖案。周敦頤《愛(ài)蓮說(shuō)》:“牡丹花富貴者也”。白頭鳥(niǎo)大小如畫(huà)眉,老則白頭,又名白頭翁。喻白發(fā)老人?!秳⑼⒅ゴ最^翁詩(shī)》:“寄言全盛紅顏子,應憐半死白頭翁”。白頭富貴,舊時(shí)常用作新婚賀辭。紋樣常以白頭鳥(niǎo)和牡丹花組成。
19、百祿
 百祿意即多福?!稘⊙拧ぬ毂!罚骸绑罒o(wú)不宜受天之百祿?!薄兑琢帧罚骸熬討训?,以千百祿”?;蛑^小兒生后百日,賓客同來(lái)祝賀,也稱(chēng)百祿。鹿與祿同音,百祿即百鹿。傳統多畫(huà)眾多鹿紋,稱(chēng)“百圖案多祿圖”,以寓意祝頌之意。
20、白虎
 西方七宿:奎、婁、胃、昴、畢、嘴、參之總稱(chēng)?!度嗽貥薪?jīng)》:“白虎者,歲中兇神也,常居歲后四辰。所居之地,犯之,主有喪服之災?!奔此追Q(chēng)“喪門(mén)星”、“白虎星”。道教奉為西方之神及兇神,并與青龍、朱雀、玄武合稱(chēng)四方四神。漢瓦當、畫(huà)像石等都有白虎紋樣。
21、百事如意
 傳統吉祥紋樣。百合花(或百合根)、柿子(或唐代獅子)及靈芝組成的圖案。(或在柏樹(shù)盆景旁配上柿子或靈芝)?!鞍俸稀焙汀鞍偈隆钡陌僮只ネ??!笆痢焙汀笆隆蓖敉??!蔼{”和“事”同音異聲?!鞍亍焙汀鞍佟蓖敉?,柏是長(cháng)青不老的嘉樹(shù)。靈芝形態(tài)如如意紋。故民間常用它們組成紋樣,象征一切皆如意。
百壽圖
 摹寫(xiě)古今各體壽字,組成百壽圖,為祝壽之用。清錢(qián)曾《讀書(shū)敏求記·字學(xué)百壽字圖》一卷,記南宋紹定時(shí)靜江令史謂于夫子巖刻百壽字。明正德時(shí)昆明趙壁編百壽字,分二十四體。
百子同室
 “榴開(kāi)百子”,意謂“百子同室”。也即百子同在一家族之內。同室亦名百室,《詩(shī)周頌良耜》:“其比如櫛,以開(kāi)百室”?!豆{》:“百室,一族也?!薄都f(shuō)》:“百室,一族之人也?!薄鞍僮油摇痹⒁馔傲耖_(kāi)百子”。參見(jiàn)“榴開(kāi)百子”。
百子圖
 一種畫(huà)著(zhù)眾多小孩,祈求多子多孫的畫(huà)。楊緋楨《六宮戲嬰圖》詩(shī):“百子圖開(kāi)翠屏底,戲弄碰扭未生齒?!彼未翖壖病都谲幵~·鷓鴣天·祝良顯家牡丹一本百朵》:“恰如翠幙高堂上,來(lái)看紅衫百子圖?!?br/>寶花花
 古代吉祥圖案。即“寶相花”。
寶相花
 古代吉祥紋樣。又稱(chēng)“寶仙花”、“寶花花”。盛行于隋唐時(shí)期。相傳它是一種寓有“寶”、“仙”之意的裝飾圖案。紋飾構成,一般以某種花卉(如牡丹、蓮花)為主體,中間鑲嵌著(zhù)形狀不同、大小粗細有別的其它花葉組成。尤其在花芯和花瓣基部,用圓珠作規則排列,象閃閃發(fā)光的寶珠,加以多層次退暈色,顯得富麗、珍貴,故名“寶相花”。在金銀器、敦煌圖案、石刻、織物、刺繡等各方面,常見(jiàn)有寶相花紋樣。
本固枝榮
 傳統寓意圖案?!对?shī)小雅斯干》:“如竹苞矣,如松茂矣?!北扔髦褡拥母緢怨?,松樹(shù)的枝葉茂盛,四季長(cháng)青?!蹲髠鳌の墓吣辍罚骸肮?,公室之枝葉也,若去之則本根無(wú)所庇蔭矣?!惫屎笕俗YR親友的事業(yè)發(fā)達,開(kāi)業(yè)大吉,常題本固枝榮。蓮花盤(pán)根錯節,枝葉,花茂盛,寓意本固枝榮。紋飾即以此為內容構成,寓意根基堅實(shí),事業(yè)興盛。
比目魚(yú)紋
 古代寓意紋樣。比目魚(yú),即鰈。舊謂此魚(yú)一目,須兩兩相并始能游行?!稜栄拧め尩亍罚骸皷|方有比目魚(yú)焉,不比不行,其名謂之鰈?!薄秴问洗呵铩び龊稀罚骸胺灿龊弦矔r(shí),不合,必待合而復行,故比翼之鳥(niǎo)死乎木,比日之魚(yú)死乎海?!惫十?huà)比目魚(yú)借喻形影不離,夫婦合好。
比翼鳥(niǎo)
 烏名?!稜栄拧め尩亍罚骸澳戏接斜纫眸B(niǎo)焉,不比不飛,其名謂之鶼鶼”。詩(shī)文中常以比翼鳥(niǎo)比喻形影不離的好友或愛(ài)侶。三國魏曹植《曹子建集·送應氏》詩(shī)之二:“山川阻且遠,別促會(huì )日長(cháng),愿為比翼鳥(niǎo),施翮起高翔?!碧瓢拙右住堕L(cháng)慶集·長(cháng)恨歌》:“在天愿作比翼鳥(niǎo),在地愿為連理枝?!?br/>必得其壽
 石寓意長(cháng)壽。玉蘭又稱(chēng)木筆花,與“必”諧音?!堕L(cháng)物志卷二·花木》:“玉蘭廣……別有一種紫者,名木筆”。玉蘭花同壽石,構成必定長(cháng)壽的吉祥頌語(yǔ),并以此組成為吉祥圖案。
辟邪
 我國古代傳說(shuō)中的一種神獸,似獅而帶翼?!都本推罚骸吧漪n辟邪除群兇?!碧祁亷煿抛ⅲ骸吧漪n、辟邪、皆神獸名?!傩?、言能辟御妖邪也?!薄缎栄拧V言》:“辟,除也?!笨梢?jiàn)辟邪之義,是驅走邪穢,被除不祥。古代織物、軍旗、帶鉤、印紐、鐘紐等物,常用辟邪為飾,《博古圖》有辟邪車(chē)。南朝陵墓前常有辟邪石雕。據考古界研究“辟邪”即“符拔”?,F都統稱(chēng)“辟邪”。
遍地雜花
 傳統寓意紋樣。即“滿(mǎn)地嬌”。
并蒂同心
 并蒂蓮也稱(chēng)并頭蓮,為荷花品種之一,花頭瓣化,并分離為兩個(gè)頭,而似一梗兩花,故名并蒂。并蒂同心,比喻夫妻恩愛(ài),形影不離,白頭偕老。吉祥圖案皆以一梗生兩朵荷花組成。
博古紋
 北宋大觀(guān)中,徽宗命王黼等編繪宣和殿所藏古器,成《宣和田古圖》三十卷。后人因將圖繪瓷、銅、玉、石等各種古器物的畫(huà),叫做“博古”。也有添加花卉、果品作為點(diǎn)綴的。在各種工藝品上常用這種題材作為裝飾圖案。寓意清雅高潔。
纏枝牡丹    纏枝紋
 傳統吉祥紋樣。見(jiàn)“纏枝紋”。
事事如意
 以雙柿(或唐代獅子兩頭)及如意(或用靈芝表示)組成的圖案?!笆痢迸c“事”同音同聲,兩個(gè)柿子即寓意事事。柿樹(shù)有七德:一、長(cháng)壽,二、樹(shù)蔭多,三、無(wú)鳥(niǎo)巢,四、無(wú)蟲(chóng)蝕,五、紅葉可供玩賞,六、果實(shí)味美,七、落葉肥大可以臨書(shū)?!蔼{”和“事”同音異聲,獅子為百獸之王,故也寓意事事。圖案常用于衣料,家俱、什器、首飾以及于生日、婚禮的花簪上。
長(cháng)樂(lè )未央
 謂歡樂(lè )不盡。漢代長(cháng)樂(lè )古瓦上有“長(cháng)樂(lè )未央”四字。見(jiàn)馮云鵬《金石索·石索六》。長(cháng)樂(lè )未央瓦當,在傳統圖案中較常見(jiàn)。
長(cháng)命富貴    
 舊時(shí)對小孩說(shuō)的吉慶話(huà)?!杜f唐書(shū)·姚崇傳》:“經(jīng)云:‘求長(cháng)命得長(cháng)命,求富貴得富貴?!痹谂f時(shí)作的掛飾長(cháng)命鎖和瓷器等裝飾上,皆見(jiàn)有用“長(cháng)命富貴”文字構成的,字體一般為篆文,四周并配有纏枝花等紋樣。
長(cháng)壽
 傳統吉祥紋樣。紋飾以一圖案化的長(cháng)壽字構成,意人長(cháng)壽。亦有增長(cháng)其兩邊或四邊筆劃的,稱(chēng)“長(cháng)腳壽字”,亦寓長(cháng)壽之意。
朝陽(yáng)鳴鳳
 傳統吉祥圖案。古以鳳為靈鳥(niǎo),比喻盛睦出圣賢之人;朝陽(yáng)鳴鳳,鳳凰鳴于山之陽(yáng),喻有可喜之事?!对?shī)大雅·卷阿》:“鳳皇(凰)鳴矣,于彼高岡,梧桐生矣,于彼朝陽(yáng)?!敝焐圃唬骸傍P凰者,賢才之喻,朝陽(yáng)者明時(shí)之喻?!奔y飾以太陽(yáng)、風(fēng)鳥(niǎo)、梧桐等構成,寓祥端,光明、吉慶之意。
嘲風(fēng)
 相傳為龍的一種。常用其形狀在殿角上作為裝飾?!稖Y鑒類(lèi)函·鱗介·龍》四引(明陳仁錫)《潛確(居)類(lèi)書(shū)》:“龍生九子,……嘲風(fēng)好險,形殿角上?!?br/>赤烏
 即三足烏,故常用以代日。白居易《勸酒》詩(shī):“天地迢迢白長(cháng)久,白兔亦鳥(niǎo)相趁走?!?br/>春牛
 傳統寓意紋樣。古時(shí)習俗,在“立春”日要進(jìn)行迎春儀式,由人扮成主管草木生長(cháng)的“句芒神”,鞭打春牛;由地方官吏行香主禮,叫做“打春”或“鞭春”?!稏|京夢(mèng)華錄》:“立春前一日,開(kāi)封府進(jìn)春牛入禁中鞭春;開(kāi)封、祥符兩縣,置春牛于府前,至日絕早,府僚打春,如方州儀?!薄段淞峙f事》:“立春前一日,臨安府造進(jìn)大春牛,設之福寧殿庭;及駕臨幸,內官皆用五色絲彩杖鞭牛?!A造小春牛數十,飾彩幡雪柳,分送殿閣”。春牛在迎春儀式中為主角。舊時(shí)歷書(shū)和民間木版年畫(huà)上,常印有春牛圖案,大體都是按古時(shí)“打春?!钡那榫懊枥L,寓意迎春天,農事始,五谷豐。
大吉
 傳統寓意紋樣。大吉祥;大福?!豆騻鳌の墓辍罚骸叭⒄?,大吉也,非常吉也?!薄逗鬂h書(shū)·皇甫嵩傳》:“蒼天已死,黃天當立,歲在甲子,天下大吉?!痹诠糯~器皿上,常見(jiàn)裝飾有“大吉”、“大吉祥”文字,字體為篆體。
馬上封侯
 傳統寓意紋樣。馬上就是即刻,封侯指被封為侯爵。馬上封侯,意思是即刻就要受封爵位,做大官。紋飾主要以馬、蜂和猴組成,運用“蜂”與“封”、“猴”與“侯”同音和隱喻等手法,以示寓意。
丹鳳朝陽(yáng)
 傳統吉祥圖案。丹鳳為鸞的一種,首與翼皆赤?!肚萁?jīng)》:“鸞,首翼赤曰丹鳳?!兵P,傳說(shuō)為鳥(niǎo)中之王,象征美好、幸福;丹鳳向陽(yáng),太陽(yáng)具光明之意。紋飾以此構成,寓有完美、吉祥、明光的涵意。
丹山彩鳳
 傳統吉祥圖案。丹山,產(chǎn)丹砂之山,或謂赤山?!兑硕加洝罚骸皩の鞅标懶兴氖?,有丹山,山間時(shí)有赤氣,籠蓋林嶺,如丹色,因以名山?!薄稄埵畺|飛伯勞歌》:“青田白碧丹山鳳”。丹山彩鳳即丹山之鳳。鳳,相傳為鳥(niǎo)中之王,遇之大吉。紋飾以此為內容構成,寓吉祥美好之意。
斗牛紋
 《名義考》:“斗牛如龍而觩角?!庇p角即角作曲貌,一如弓鞬式。形異于龍、蟒之角?!钝拧罚骸疤撐#ㄐ敲┮郧跋裆?,蛇體如龍”。故知斗牛紋并非牛形,而是一種想象的形象?!跺吩R略》:“西內海子中有斗牛,即虬螭之類(lèi),遇陰雨作云霧……且視之,湖冰破裂一道已縱去?!币嘀^非真牛形。又故宮太和殿脊獸中有斗牛一獸,頭不作蟒形,遍體作鱗片,尾與麒麟尾相似。此獸紋亦用于服飾。斗牛紋服,決于飛魚(yú)之服,屬賜服之一。
獨占鰲頭
 傳統寓意圖案??婆e時(shí)代,稱(chēng)狀元及第,謂獨占鰲頭。洪亮吉《北江詩(shī)話(huà)》卷三:“傳臚畢,贊禮官引東班狀元,西班榜眼二人,前趨至殿陛下,迎殿試榜。抵陛,則狀元稍前進(jìn),立中陛石上,石正中鐫刻有升龍及巨鰲,蓋禁蹕出入所由,即古所謂螭頭矣。俗稱(chēng)所本,以此稱(chēng)獨占鱉頭?!奔y樣即以此為題材構成。

來(lái)源:南方古建筑設計院

本文標簽:中國古代吉祥紋  古代吉祥紋  吉祥圖案  古代圖案  中國圖案 

古建筑設計施工一站式服務(wù)

寧波漢匠古建筑公司

服務(wù)熱線(xiàn):13957873222

古建筑工程

交流微信號

日韩精品一区二区五月婷,日韩精品AⅤ一区二区三区,国产精品无码久久一区二区三区,色偷偷88888欧美精品久久久